Dodatek osłonowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dodatek osłonowy przysługuje:
1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł.
2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę 2100 zł (w przypadku osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym) lub kwotę 1500 zł (w przypadku osoby gospodarstwie domowym wieloosobowym), dodatek osłonowy przysługuje osobie w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
    • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego.
    • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób.
    • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób.
    • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy może zostać wypłacony w podwyższonej wysokości:
    • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
    • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
    • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
    • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać , gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć do 31 października 2022 roku.

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony do 31 stycznia 2022 roku, to wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca 2022r. i do 2 grudnia 2022r.
Jeżeli wniosek nie zostanie złożony do końca stycznia, to nadal będzie można ubiegać się o wsparcie. Wówczas wniosek należy złożyć do 31 października 2022 r. W tym przypadku jednorazowa wypłata dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek:
- drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Przyrowie, ul. Częstochowska 7 w godzinach urzędowania.

Druk wniosku o wypłatę dodatku osłonowego dostępny jest w siedzibie tutejszego Ośrodka.

Poniżej znajduje się odnośnik do wniosku, który można pobrać ze strony naszego Ośrodka.
Plik jest przygotowany w formacie dokumentu PDF.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
Data utworzenia:2022-01-04
Data publikacji:2022-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie
Osoba wprowadzająca dokument:ADMINISTRATOR
Liczba odwiedzin:608