Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Przyrów znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej – tekst jednolity (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zmianami) tj. 600,00zł (netto).


Zgodnie z art.90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty – tekst jednolity (Dz. U. z 2021 poz. 1915 ze zmianami) pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół
artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz
słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-
-wychowawczychdo czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki


Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, i innych pomocy edukacyjnych,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistra, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania – dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów.

 

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację kosztów poniesionych przez ucznia dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów (przykłady wydatków kwalifikowanych w załączeniu) oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie poniżej wymienionych dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość:

imiennych faktur VAT,

imiennych rachunków,

imiennych dowodów wpłat KP,

biletów imiennych miesięcznych.

Powyższe dokumenty muszą być wystawione na pełnoletniego ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego na rodzica lub opiekuna prawnego. Ponadto na fakturze/rachunku musi zostać podana pełna nazwa przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

Data wystawienia dokumentu powinna się zawierać w okresach:

1. Zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od miesiąca sierpnia poprzedzającego dany rok szkolny do miesiąca czerwca danego roku szkolnego.

2. Abonament za usługę internet oraz bilety miesięczne – od miesiąca września do miesiąca czerwca danego roku szkolnego.

Przy dokonywaniu zakupu asortymentu podlegającego refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego należy pamiętać, aby artykuły te nie należały do grupy towarów tzw. „luksusowych”, gdyż zbyt wysokie koszty zakupu nie mogą zostać rozliczone w ramach przyznanego stypendium szkolnego, albowiem pomoc materialna udzielana w tej formie ma charakter socjalny.

 

Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, w godzinach pracy: poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00 w pok. 6 i 11

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą od dnia 01.09.2022r.

Termin składania wniosków mija dnia 15.09.2022r. (w przypadku słuchaczy kolegiów służb społecznych termin składania wniosku mija 14.10.2022r.). W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialna ucznia – przykładowo: długotrwała choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
Data utworzenia:2019-08-30
Data publikacji:2019-08-30
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie
Osoba wprowadzająca dokument:ADMINISTRATOR
Liczba odwiedzin:1221