Świadczenie "dobry start"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ŚWIADCZENIE DOBRY START

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 80 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. 2018r., poz.514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U.  2018r., poz. 1061) rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.
   
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start można składać od 1 lipca tylko drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz za pomocą systemów bankowości elektronicznej niektórych banków. Natomiast od 1 sierpnia - także drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, pok. nr 8 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30; wtorek 7.30-17.00; piątek 7.30-14.00.
Druk wniosku wraz załącznikiem dostępny jest w siedzibie tutejszego Ośrodka oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wniosek złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.    
                                                         

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start złoży wniosek wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września.                                                        
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, tj. wrzesień, październik, listopad, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

- na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole;
- na dzieci lub osoby uczące się umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole,  jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
Data utworzenia:2019-04-23
Data publikacji:2019-04-23
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Krawczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Krawczyk
Liczba odwiedzin:215