Świadczenie wychowawcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł  miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód  rodziny.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1) jednemu z rodziców (matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca), albo
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego (jeżeli opiekun faktyczny wystąpił z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo
3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Od 1 lipca 2019 roku rodzice mają 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku, a świadczenie wychowawcze otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia, świadczenie wychowawcze jest świadczeniem podzielnym, tzn. kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.  

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego to świadczenie.
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać w gminie, w której mieszkamy:
- drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
- drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, ul. Częstochowska 7 w godzinach urzędowania.

Druk wniosku wraz z załącznikiem dostępny jest w siedzibie tutejszego Ośrodka oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
Data utworzenia:2019-04-23
Data publikacji:2019-04-23
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie
Osoba wprowadzająca dokument:ADMINISTRATOR
Liczba odwiedzin:1313