Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie

Karta Dużej Rodziny

LOGO KDR

Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Kartę elektroniczną wyświetla się na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety) w aplikacji mKDR, która posiada funkcjonalności ułatwiające korzystanie z uprawnień, m.in. mapę z geolokalizacją, umożliwiającą szybkie znalezienie najbliższych punktów, w których honorowana jest Karta, a także powiadomienia o nowych Partnerach Karty i ich ofertach. Aby móc zalogować się do aplikacji mKDR i wyświetlić swoją Kartę Dużej Rodziny, konieczne jest złożenie wniosku o przyznanie elektronicznej formy Karty. Można w tym celu udać się do urzędu gminy i wypełnić wniosek w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia dostępnego na platformie empatia.mpips.gov.pl.                               
Osoby, które do 31.12.2017 r. złożyły wniosek o wydanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny,  w przypadku złożenia wniosku o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny do dnia 31.12.2019 r. są zwolnione z ponoszenia ww. opłaty.                                                      
W przypadku wnioskowania o elektroniczną formę Karty, konieczne jest wypełnienie załącznika ZKDR-04 . W załączniku tym podaje się numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail członka rodziny, dla którego chcemy wyrobić elektroniczną formę Karty, a także wskazuje się, kto będzie mógł wyświetlać Kartę tej osoby (czy tylko ta osoba, czy również rodzic lub małżonek rodzica).

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje nie tylko rodzicowi co najmniej trojga dzieci, ale także małżonkowi tego rodzica.                                                        
Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, traci prawo do jej posiadania, jeżeli rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
- w wieku do 18. roku życia,
- w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole -  do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego lub w szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki ,
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.                                                        
Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej:
- drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, ul. Częstochowska 7 w godzinach urzędowania.
- drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Do składania wniosku elektronicznego konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.  

Druk wniosku wraz załącznikami dostępny jest w siedzibie tutejszego Ośrodka oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:
- ojciec i matka - oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
- dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
- dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;                               
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.
Cudzoziemcy dodatkowo są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt / burmistrz / prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

 Link do strony Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej dotyczący Karty Dużej Rodziny

MATERIAŁ - kliknij tutaj

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
Data utworzenia:2019-04-23
Data publikacji:2019-04-23
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie
Osoba wprowadzająca dokument:ADMINISTRATOR
Liczba odwiedzin:1395