Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie

Oświadczenie o dostępności

Wstęp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie ( http://gops.przyrow.pl/)

Data publikacji strony internetowej: 19.01.2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 18.09.2019 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa BIP posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 • pomoc w nawigacji (na stronie znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-24
Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0) 

Dostępna strona

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony serwisu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po serwisie. Na początku każdej strony głównej umieściliśmy linki - skróty prowadzące do:

 • treści,

 • wyszukiwarki serwisu,

 • wiadomości,

 • kontaktu,

 • punktów informacyjnych,

 • wyszukiwarki dotacji,

 • deklaracji dostępności.

 Na pozostałych podstronach umieściliśmy skróty prowadzące do:

 • nawigacji,

 • treści,

 • stopki serwisu.

Nasze strony powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych (tj. innych ministerstw, urzędów marszałkowskich). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na serwisie ministerstwa pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych dodajemy napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić stronę prosimy o kontakt pod adres e-mail: gops@przyrow.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Iwona Kremblewska, gops@przyrow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 34/355 41 20 do 23, wew. 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie zajmuje pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku Urzędu Gminy Przyrów.
Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Częstochowskiej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich, znajdujący się przy schodach. Przy schodach zamontowane są barierki. Parking posiada 2 oznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku nie ma windy oraz nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osoby korzystające z psów asystujących mogą z nimi wchodzić do biur GOPS-u.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2019-04-12
Data publikacji:2019-04-12
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1393