Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie warsztatów z zakresu rękodzieła

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 marca 2023

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie warsztatów z zakresu rękodzieła

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, w związku z realizacją Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi: warsztaty z zakresu rękodzieła („Wielkanocny ogródek”, „Makramy”, „Polny bukiet”, Kompozycja do wazonu na pomnik, „Choinka Skrzat”)

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie

ul. Częstochowska 7

42 – 248 Przyrów

        2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu rękodzieła na rzecz uczestników Klubu Senior+ mieszkańców Gminy Przyrów w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo w wymiarze:

CYKL I „Wielkanocny ogródek” - wykonanie kompozycji świątecznej, wsadzanie cebul wiosennych kwiatów.

CYKL II „Makramy” - zrobienie własnej makramy, poznanie techniki wiązania sznurków.

CYKL III „Polny bukiet” - poznanie różnych technik układania kwiatów, wykonanie własnego bukietu

CYKL IV Kompozycja do wazonu na grób.

CYKL V „Choinka skrzat” - zrobienie kompozycji na święta.

        3. Zadania po stronie Wykonawcy:

Przeprowadzenie grupowych warsztatów z uczestnikami Programu Wieloletniego „Senior+” w siedzibie „Klubu Seniora” w Przyrowie, ul. Rynek 17/18 poprzez następujące działania:

- poznanie pojęcia „makrama”, a także technik stosowanych we florystyce

- kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej,

- rozwijanie umiejętności wyrażania się w różnych formach plastycznych,

- doskonalenie sprawności manualnej,

- rozwijanie poczucia przydatności wykonywanej pracy,

Wykonawca zapewnia materiały niezbędne do w/w zajęć.

      4. Wymagania formalne dla Wykonawcy:

  1. Doświadczenie w realizowaniu w/w usługi

Na etapie składania oferty spełnienie powyższych wymagań formalnych Wykonawca potwierdza oświadczeniem.
      5. Wymagania związane z wykonaniem umowy:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności oraz osobiście wykonają Przedmiot Zamówienia.

Termin realizacji zadania:

spotkania cykliczne realizowane w okresie od marca 2023r. do 15 grudnia 2023r.
      6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do 21.03.2023r. do godz. 12:00 (osobiście lub listownie) na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, 42 – 248 Przyrów na Formularzu ofertowym (Załącznik 1). Do oferty należy załączyć: CV, oświadczenie o posiadaniu umiejętności do świadczenia usługi oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
       7. Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Iwona Kremblewska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie pod nr tel. 34/3554120 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy: 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7 lub na adres e-mail: gops@przyrow.pl .
       8. Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert najpóźniej w przeciągu 7 dni od daty zakończenia naboru w oparciu o następujące kryteria:

  1. 80 % cena brutto za wykonanie usługi wraz z materiałami

  2. 20 % doświadczenie zawodowe.

      9. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na zakup przedmiotu zamówienia.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przyrowie
Iwona Kremblewska

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie

ul. Częstochowska 7

42 – 248 Przyrów

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu rękodzieła na rzecz uczestników Klubu Senior+ mieszkańców Gminy Przyrów w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo w terminie: marzec – 15 grudnia 2023r., pięć spotkań po dwie godziny zegarowe każde.

Nazwa i adres Oferenta:

……………………………………………….………………………………………….……….

……………………………….…………………………………………………………………..

Nr telefonu ……..……………………………………………………………………………..…

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………..

Oferuję wykonanie zadań mających na celu przeprowadzenia warsztatów z zakresu rękodzieła na rzecz uczestników Klubu Senior+ mieszkańców Gminy Przyrów w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo w formie spotkań cyklicznych.

Lp.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Cena brutto*

Słownie cena brutto

1.

Warsztaty z zakresu rękodzieła

Pięć spotkań cyklicznych:

marzec – 15 grudnia 2023

CYKL I - „Wielkanocny ogródek”

CYKL II - „Makramy” -

CYKL III - „Polny bukiet”

CYKL IV – Kompozycja do wazonu na grób

CYKL V - „Choinka skrzat”

 

 

* UWAGA: Cena brutto winna zawierać podatek VAT oraz w przypadku osób fizycznych wszelkie zaplanowane oraz niezaplanowane, a wynikające z obowiązujących przepisów podatki oraz składki ZUS ponoszone przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, w tym ewentualne koszty pracodawcy, które wystąpią po podpisaniu umowy.

Deklaruję ponadto:

Wykonywanie usługi w terminie: marzec – 15 grudnia 2023r., pięć cykli: pięć spotkań, każde po 2 godziny zegarowe w siedzibie „Klubu Seniora” w Przyrowie, ul. Rynek 17/18.

 

Oświadczam, że:

Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia;

Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

 

……………………………… ……………………………….

Miejscowość, data Podpis oferenta lub osoby przez niego upoważnione

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2023-03-13
Data publikacji:2023-03-13
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Bańczyk
Liczba odwiedzin:130