Zapytanie ofertowe na wybór fizjoterapeuty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Przyrów, 09.01.2023r.

 

Zapytanie ofertowe na wybór fizjoterapeuty

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie, w związku z realizacją Programu Wieloletniego ,, Senior+” na lata 2021-2025, zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi:

FIZJOTERAPEUTY

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie

 1. Częstochowska 7

42 – 248 Przyrów

 

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi fizjoterapeuty na rzecz uczestników Klubu Senior+ mieszkańców Gminy Przyrów w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo w okresie od 23 stycznia 2023 do grudnia 2023 w wymiarze 100 godzin (łącznie dla 30 uczestników projektu) w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych.

Kod CPV 85000000-9

Nazwa kodu CPV –usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej                          

3. Zadania po stronie Wykonawcy:                                
a) Prowadzenie indywidualnych zajęć z  uczestnikami Programu Wieloletniego ,, Senior +”.

 1. b) Prowadzenie grupowych zajęć z uczestnikami Programu Wieloletniego ,, Senior +”.
  c) Opracowania harmonogramu prowadzonych działań oraz bieżące aktualizowanie go.        
  d) Prowadzenie dokumentacji poświadczającej wykonanie usługi, w tym:                 
  list obecności uczestników programu oraz sprawozdań merytorycznych z wykonanej pracy, a ponadto gromadzenia materiałów wykorzystywanych do świadczenia usług. Wszystkie zgromadzone dokumenty Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu po wykonaniu usługi.                                                                            

  Wymagania formalne dla Wykonawcy:                                        
  - Wykształcenie: wykształcenie i kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy (Dz. U. 2011r., poz.896)

- Doświadczenie: doświadczenie w zakresie prowadzenia rehabilitacji.

Na etapie składania oferty spełnienie powyższych wymagań formalnych Wykonawca potwierdza oświadczeniem. Po zakończonej ocenie ofert wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kopii dokumentów poświadczających wykształcenie oraz niezbędne kwalifikacje.

5. Wymagania związane z wykonaniem umowy:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności oraz osobiście wykonają Przedmiot Zamówienia. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 roku.

Miejscem wykonywania zamówienia: Klub Senior+, Przyrów ul. Rynek17.                        


 1. S
  posób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do 18.01.2023 r. (osobiście, listownie) na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie (ul. Częstochowska 7, 42 – 248 Przyrów) na Formularzu Oferty (Załącznik 1) do godziny 12.00. Do oferty należy załączyć: CV, oświadczenie o posiadaniu niezbędnego wykształcenia oraz umiejętności do świadczenia usługi; zaświadczenie o wpisie do rejestru – jeśli do dotyczy, oświadczenie o niekaralności oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

7. Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Iwona Kremblewska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie  pod nr tel.: 34/3554120

lub na adres e-mail: gops@przyrow.pl                                              

8. Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert  najpóźniej w przeciągu 7 dni od daty zakończenia naboru w oparciu o następujące kryteria:                                                                              

a) 80 % cena brutto za 1 godzinę (1 godzina zegarowa tj. 60 minut)                          
b) 20 % doświadczenie zawodowe.                                                         

9. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego
w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na zakup przedmiotu zamówienia.

 

 

                                                                                                              Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                           Pomocy Społecznej  w Przyrowie

                                                                                                                      Iwona Kremblewska 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2023-01-09
Data publikacji:2023-01-09
Osoba sporządzająca dokument:Administratro
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Bańczyk
Liczba odwiedzin:105