Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie

Zapytanie ofertowe o cenę na świadczenie specjalistycznych usług

28 września 2022

Przyrów, dnia 28.09.2022r.

 

GOPS.26.4.2022

 

Zapytanie ofertowe o cenę na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

 

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie ul. Częstochowska  7, 42 – 248 Przyrów

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednej osoby  w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Przyrów.

III. Rodzaj zamówienia: Usługi.

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkość zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Przyrów, dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania w zakresie: 

-uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności

  społecznego funkcjonowania,

- interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,

- pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,

-pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,

-pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia,

-współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego

 i edukacyjno-terapeutycznego

Usługi mogą być świadczone w dowolnych dniach tygodnia, w godzinach ustalonych wspólnie przez wykonawcę usługi i osobę  objętą specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

  1. Okres realizacji: od 20.10.2022r. do 31.12.2022r.
  2. Kryterium wyboru ofert:

Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny. W cenę 1 godziny (60 minut) należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów/artykułów koniecznych do wykonywania usług opiekuńczych. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu świadczeniobiorcy, bez czasu dojazdu  do miejsca zamieszkania.

VII. Wymagania wobec wykonawcy:

Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze musi posiadać kwalifikacje zgodne

z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) i posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce  oświatowej, do której  uczęszczają dzieci z zaburzeniami

rozwoju  lub upośledzeniem umysłowym;

4)  ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym;

5)  zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze

dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

VIII. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 1)

Do oferty należy dołączyć:

  1. Oświadczenie kandydata (załącznik nr 2)
  2. Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3).
  3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia, staż pracy w jednostkach wymienionych w § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia do wglądu oryginałów wymaganych dokumentów.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów; na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Ofertę należy złożyć do dnia 06.10.2022r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu). 

Osoba do kontaktów: Iwona Kremblewska – Kierownik GOPS, tel. 34/3554120 wew.35.    

                                                                    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                       Iwona Kremblewska

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2022-09-28
Data publikacji:2022-09-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bańczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Bańczyk
Liczba odwiedzin:48