DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 września 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie informuje, iż od miesiąca września 2020r. przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy w formie o dożywianie dzieci  w szkole na okres wrzesień - grudzień 2020r.  w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wnioski przyjmowane będą codziennie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie w godzinach urzędowania. Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzicom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł oraz spełnione są przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt. 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
      
Do wniosku należy dołączyć:
    • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty/ emerytury, oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego oraz inne uzyskane dochody), za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. wniosek złożony w sierpniu dochody za miesiąc lipiec, wniosek złożony we wrześniu dochody za miesiąc sierpień itd.)
    • aktualny nakaz podatkowy / zaświadczenie o hektarach przeliczeniowych
    • dowód opłaty składki KRUS za ostatni kwartał
    • zaświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie w bursie lub w internacie

UWAGA !!!

DO DOCHODU RODZINY NIE WLICZA SIĘ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ( 500 +).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
Data utworzenia:2020-09-03
Data publikacji:2020-09-03
Osoba sporządzająca dokument:Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie
Osoba wprowadzająca dokument:ADMINISTRATOR
Liczba odwiedzin:39